Közérdekű adatok

http://kozadat.localinfo.hu/szentistvan/

Szervezeti, személyzeti adatok

I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Szentistván Nagyközség Önkormányzata

Címe: 3418 Szentistván, Széchenyi u. 10.

Telefonszám: +36 49 438-021;

Faxszám: +36 49 338-635;

E-mail: titkarsag@szentistvan.hu;

Honlap: www.szentistvan.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 800-1200

Szerda: 1300-1700

Péntek: 800-1200

 

I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

Szervezeti felépítés

 

I.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége:

Dobóné Koncz Judit

polgármester

Cím: 3418 Szentistván, Széchenyi u. 10.

Telefonszám: +36 49 438-021;

Faxszám: +36 49 338-635;

E-mail: polgarmester@szentistvan.hu;

 

Dr. Hajdú András

jegyző

Cím: 3418 Szentistván, Széchenyi u. 10.

Telefonszám: +36 49 438-021;

Faxszám: +36 49 338-635;

E-mail: jegyzo@szentistvan.hu

 

I.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

Dr, Hajdú András jegyző

Cím: 3418 Szentistván, Széchenyi u. 10.

Telefonszám: +36 49 438-021;

Faxszám: +36 49 338-635;

E-mail: jegyzo@szentistvan.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 1300-1600

 

I.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:

A képviselő-testület tagjainak száma: 7 fő

Tagjai:

Dobóné Koncz Judit                   polgármester                                   Szentistván, Alkotmány u. 45.

Koncz József                             alpolgármester                                Szentistván, Jókai u. 7/a.

Dr. Pesti Ferenc                            képviselő

Koncz Attiláné Tanner Zsuzsa      képviselő

Mohácsi Tamás                             képviselő

Dr. Pusztai-Csató Adrienn            képviselő

Cseh István                                  képviselő

I.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai:

 Szentistváni Gézengúz Óvoda
Címe: 3418 Szentistván, Széchenyi utca 12/a.
Telefonszám: +36-49-438-109
E-mail cím: szentiovoda2@gmail.com
Óvodavezető: Konczné Besenyei Ágnes

Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal
Címe: 3418 Szentistván, Széchenyi u. 10.
Telefonszám: +36 49-438-021;
E-mail: titkarsag@szentistvan.hu

 

I.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhely, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:

 SZKULTINFO  Könyvtár és Információs Nonprofit Kft.
Címe: 3418 Szentistván, Hősök tere. 2.
Telefonszám: +36 49 438-104
E-mail: szkultinfo@szentistvan.hu
Tevékenységi köre: közművelődés
Vezetője: Szabó Angelika
Részesedésének mértéke: 100 %

 

I.8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) alapító okirata, kezelő szervének tagjai:

A  közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítvány nincs.

 

I.9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője honlapjának elérhetősége, működési engedélye:

A költségvetési szerv alapadatai:

Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal

Székhelye: 3418 Szentistván, Széchenyi u. 10.

Polgármester: Dobóné Koncz Judit

3418 Szentistván, Széchenyi u. 10.;

Tel:: + 36 49 438-021; fax: + 36 49 338-635;

e-mail:titkarsag@szentistvan.hu;

honlap: www.szentistvan.hu

 

Szentistváni Gézengúz Óvoda

Székhelye: 3418 Szentistván, Széchenyi u 12/A.

Vezetője: Konczné Besenyei Ágnes óvodavezető

Telefonszám: +36 49 438-109

E- mail: szentiovoda2@gmail.com

 

I.10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve: –

 

I.11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
Postai cím: 3530 Miskolc, Pf.: 367
Tel: 46/512-940
Fax: 46/512-943
E-mail: torvenyesseg@borsod.gov.hu
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen/elerhetosegek

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Magyarország Alaptörvénye
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól
2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyvről
A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv.
2011. évi CXCIX tv. a közszolgálati tisztségviselőkről
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
2011. évi CXCV tv. Az államháztartásról
1996. évi XXV. tv. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról
1991. évi XXXIII. tv. Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról
2011. évi CLXXV tv. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
2011. évi CLXXIX tv. A nemzetiségek jogairól 2000. évi C. tv. A számvitelről
1995. évi CXVIII tv. A személyi jövedelemadóról
2007. évi CXXVII tv. Az általános fogalmi adóról
2003. évi XCII. tv. Az adózás rendjéről
1997. évi LXXX tv. a társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
1998. évi LXVI tv. Az egészségügyi hozzájárulásról2011. évi CXII tv. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2009. évi CLV tv. A minősített adat védelméről
1995. évi LXVI tv. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról
368/2011.(XII.31.) Korm. rend. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
4/2013. (I.11.) Kormányrendelet Az államháztartás számviteléről

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 10-15.§. tartalmazza

Szervezeti és Működési Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Szentistván Nagyközség Önkormányzata Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata 2023

 

Kameraszabályzat

Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal kameraszabályzat 2023

 

II.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem releváns

 

II.3.A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

 

II.4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Önkormányzati Hivatali Portál

 

II.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 

II.6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei


II.7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 

II.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

 

II.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

 

II.10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 

II.11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Munkalehetőségek a közszférában

 

II.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 

II.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 

II.14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

II.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

II.16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

II.17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 

II.18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

 

II.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

 

II.20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

 

II.21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

 

II.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

II.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

 

II.24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

 

II.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

 

Gazdálkodási Adatok

III.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

 

III.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

III.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 

III.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

II.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

III.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

III.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

III.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 

Beszerzési Szabályzat

Beszerzési szabályzat 2023_közérdekű adatok