Csapadékvízelvezető rendszer fejlesztése Bükkábrányban és Szentistvánon

Bükkábrány Község Önkormányzata és Szentistván Nagyközség Önkormányzata konzorciumban „Csapadékvízelvezető rendszer fejlesztése Bükkábrányban és Szentistvánon” címmel támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-2.1.3–16 számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati felhívásra, mely TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00040 azonosító számon 127.298.900 támogatásban részesült.
A projekt tervezett költsége 127.298.900 Ft, a támogatás mértéke 100%.
A projekt tényleges befejezési dátuma: 2021.04.29.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Az önkormányzatokra vonatkozó jelenlegi jogszabályi környezet a helyi önkormányzatok közfeladatává teszi a lakott terület helyi vízkárelhárítását, a helyi vízrendezést az árvíz- és belvízelvezetés megoldását és a tulajdonukban lévő művek fejlesztését, fenntartását és azokon az árvízvédelmi feladatok ellátását. Jogszabályi kötelezettségüknek megfelelve a konzorciumot alkotó települések önkormányzatai célként tűzték ki belterületi vízelvezető rendszerük kiépítését.

Szentistván 

A tervezett beruházás célja a mértékadó nagy vízhozam biztonságos levezetésére alkalmas mederszelvények kialakítása a Fazekas út – Széchenyi út – Vörösmarty út – Kövesdi ér,a Mátyás király út – Arany J. út – Dobó út – Szökelaposi mocsár és a Vörösmarty út – Szökelaposi mocsár esetében. Ezzel mindhárom esetben biztosítjuk a belterületről a csapadékvíz elvezetését a külterületi befogadó irányába. A Rákóczi út 23. – Vörösmarty út 41. felszíni vízelvezető vápa biztosítja a mélyponton összegyűlő esővíz biztonságos elvezetését. Az átereszek átépítése lehetőséget ad az egyes rendszerek összekapcsolására és a vízelvezetés biztonságossá tételére. A Hunyadi úti áteresz és vízelvezető árok valamint az Arany János út vízelvezető árok biztosítja a területen keletkező csapadékvíz elvezetését. A projekt keretében rendezni tervezett vízfolyáshossz: – Fazekas út – Széchenyi út – Vörösmarty út – Kövesdi ér esetében 1010 m – Mátyás király út – Arany J. út – Dobó út – Szökelaposi mocsár esetében 810 m – Vörösmarty út – Szökelaposi mocsár esetében 330 m – Rákóczi út 23. – Vörösmarty út 41. esetében 90 m – Vörösmarty út 108. – Vörösmarty út 110. közötti áteresz esetében 30 m – Vörösmarty út 120. előtti áteresz esetében 10 m – Hunyadi úti áteresz és vízelvezető árok esetében 150 m – Arany János úti vízelvezető árok esetében 400 m

Specifikus célok:

– biztonságos és egységes csapadékvíz és belvízelvezető rendszer kiépítése a települések belterületét érintő csapadékvizek és belvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése érdekében

– a települések belterületének védelme a csapadékvíz által okozott vízkárok és belvízkárok okozta környezeti káresemények kockázatának csökkentése és megelőzése, a település környezetbiztonságának növelés

– A vízrendszer állapotának javítása, helyi vízhasznosítás lehetőségeinek bővítése, éghajlatváltozással, szélsőségesebb időjárással szembeni települési ellenállóképesség javítása, az ökológiai állapot fenntartása, további komplex fejlesztések lehetővé tétele.

– Rendezett településkép kialakítása, a települések infrastrukturális állapotának javítása.

Bükkábrányban a projekt a település észak-nyugati részének csapadékvíz károk elleni védelme érdekében valósul meg. A település ÉNy-i lakott belterületi része völgykatlanban helyezkedik el. A 3-s út É-i oldalára eső belterület és külterület határának DNy-i oldalán fekvő Géczy utcát és környékét az É-i oldalról határoló 31 m magas szintkülönbségű szántóterületről intenzíven lefolyó csapadékvíz elönti és ebből árvíz keletkezik, ami miatt az utóbbi években több alkalommal védekezni volt szükséges a lakosság és az ingatlan vagyon megvédése érdekében. A külterületi vízgyűjtő terület 0,43 km2 A tervezett fejlesztés az észak-nyugati településrészen fekvő Géczy, Jókai, Daróczi, Szabadság utak veszélyeztetettség elkerülésére, a külterületi vízektől való mentesítésére irányul. A megvédett beépített ingatlanok száma 49 db a közvetlenül érintett területen. A védett terület további része beépítetlen lakófunkciós terület, a település sporttelepe, gazdasági-kereskedelmi szolgáltató területegységek a Jókai és Géczy utak végében, illetve az elöntéssel érintett terület északi oldalán a település gazdasági-ipari területként kijelölt területfelhasználási területe található. A tervezett fejlesztés keretében megépül összesen 157 m burkolt árok és 727 m csatorna. A tervezett csatornaszakasz a Kácsi-patak 4+435 szelvényébe köt be. A projekt keretében tervezett vízelvezető szakasz külterületi ingatlanokon valósul meg a belterületi településrész védelme érdekében.

A projekt indikátorai:

Bel-és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza 3842 m

 

A beruházás előtti állapotot bemutató fotók

 

 

Megvalósult állapot

 

 

Kivitelezési munkák